Stanovy

Spolku přátel Muzea Českého ráje v Turnově

Článek I
Úvodní ustanovení

Spolek přátel Muzea Českého ráje v Turnově (dále jen Spolek přátel MČR), založený ve smyslu zák. 83/1990 Sb., je dobrovolným sdružením spolupracovníků muzea, vědeckých pracovníků, sběratelů apod. se společným zájmem o odbornou práci muzea, výstavní a ediční činnost a činnost kulturně výchovnou.

Článek II
Název

Název, pod kterým sdružení vystupuje, zní: Spolek přátel Muzea Českého ráje v Turnově.

Zkrácený název zní: Spolek přátel MČR.

Článek III
Sídlo

Sídlem Spolku přátel MČR je Skálova ul. 71, Turnov, PSČ 511 01, Liberecký kraj.

Článek IV
Cíl a poslání

Posláním Spolku přátel MČR a jeho hlavními úkoly je:

 1. spolupracovat na zajištění výstavní, ediční a kulturně výchovné činnosti muzea,
 2. napomáhat k získání nových sbírkových předmětů,
 3. spolupracovat na zajištění výzkumných úkolů odborných pracovníků muzea,
 4. spolupracovat na záchraně nehmotného kulturního dědictví – tradiční lidové kultury,
 5. spoluvytvářet podmínky pro zajištění výše uvedených úkolů,

odpovědně spravovat a udržovat veškerý svěřený majetek.

Článek V
Organizační struktura

 1. Spolek přátel MČR bude svoji činnost vyvíjet a provozovat v rámci spolupráce s Muzeem Českého ráje v Turnově.
 2. Orgány spolku jsou:
  ­a) valná hromada,
  b) výkonný výbor,
  c) revizní komise,
  d) jednatel.
 3. Nejvyšším orgánem Spolku přátel MČR je valná hromada.
 4. Valná hromada rozhoduje o zásadních věcech, zejména pak:
  a) volí výkonný výbor, revizní komisi,
  b) schvaluje rozpočet Spolku přátel MČR a výši členských příspěvků,
  c) je oprávněna zrušit či změnit rozhodnutí výkonného výboru,
  d) stanoví počet členů výkonného výboru,
  e) rozhoduje o změně stanov.
 5. Valnou hromadu svolává jednou ročně výkonný výbor. K platnosti usnesení valné hromady je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny členů spolku. Pokud se na řádnou valnou hromadu nedostaví alespoň 50 % členů, je bezodkladně svolána mimořádná valná hromada, jejíž usnesení platí, pokud pro ně hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů spolku.
 6. Výkonný výbor volí předsedu a místopředsedu.
 7. Volební období výkonného výboru je jeden rok. Změny v jeho složení lze provádět na každé valné hromadě. Pokud některý ze členů spolku nepodá návrh na změnu výkonného výboru, zůstává výkonný výbor beze změn v dalším volebním období.
 8. Výkonný výbor zabezpečuje řízení činnosti spolku v období mezi valnými hromadami. Je oprávněn rozhodovat o všech věcech, které nejsou vysloveně výhradou valné hromady. Je oprávněn jednat a usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Usnesení výkonného výboru je platné, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina všech přítomných.
 9. Revizní komise dohlíží na činnost výkonného výboru a předsedy a na hospodaření se svěřeným majetkem.
 10. Členům revizní komise přísluší:
  a) nahlížet do všech dokladů, týkajících se činnosti spolku,
  b) kontrolovat, zda jsou řádně a v souladu se skutečností vedeny účetní záznamy spolku,
  c) kontrolovat, zda se odborná a hospodářská činnost spolku uskutečňuje v souladu s právními předpisy, s těmito stanovami a s pokyny valné hromady,
  d) přezkoumávat roční účetní uzávěrku a předkládat své vyjádření k ní valné hromadě,
  e) účastnit se valné hromady a seznamovat valnou hromadu s výsledky své revizní činnosti,
  f) svolat valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy spolku.

Článek VI
Jednání a podepisování

 1. Jménem Spolku přátel MČR mají právo jednat předseda, jednatel a pracovníci jimi pověření.
 2. Předseda spolku je oprávněn ke všem jednáním, úkonům a dispozicím s majetkem spolku, nepřesahujícím v jednotlivém případě hodnotu 5000 Kč, a to v rámci zajišťování běžné činnosti spolku. Dispoziční právo s majetkem vyšších hodnot, jakož i s finančními částkami vyššími než 5000 Kč, má společně předseda a jednatel spolku.
 3. V případě nepřítomnosti zastupuje předsedu spolku jednatel, kterého jmenuje předseda po projednání ve výkonném výboru
 4. Za Spolek přátel MČR podepisuje osoba, pověřená předsedou spolku jednat jménem spolku, a to tak, že k názvu spolu připojí svůj podpis s uvedením funkce.

Článek VII
Členství

 1. Členství ve spolku je dobrovolné, individuální a kolektivní. O přijetí za člena rozhoduje výkonný výbor.
 2. Základním právem člena je zúčastnit se dle svých zájmů a možností na činnosti spolku.
 3. Základní povinností člena je řádně platit členské příspěvky.
 4. Členství zaniká:
  a) vystoupením,
  b) vyloučením pro porušení stanov spolku,
  c) vyškrtnutím pro neplacení členských příspěvků po dobu delší jednoho roku.
  O opatřeních pro porušení stanov spolku rozhoduje výkonný výbor. Člen má právo se odvolat k valné hromadě, která rozhodne s konečnou platností.

Článek VIII
Majetek spolku přátel MČR

 1. Zdrojem majetku spolku jsou zejména:
  a) příspěvky členů,
  b) příspěvky a dotace institucí,
  c) sponzorské dary,
  d) příjmy z kulturně výchovné a ediční činnosti, jakož i z výsledků výzkumných úkolů.

Článek IX
Zásady hospodaření

 1. Spolek přátel MČR hospodaří v souladu s platnými právními předpisy, týkajícími se hospodaření sdružení podle zák. 83/1990 Sb.
 2. K řízení výzkumné, ediční a kulturně výchovné činnosti spolku je využíváno směrnic a pokynů vydaných MK ČR.

Článek X
Závěrečná ustanovení

 1. Tyto stanovy byly zpracovány podle původních stanov, schválených valnou hromadou spolku dne 16. 1. 1995 a podle změn a doplňků, schválených valnou hromadou spolku dne 24. 3. 2005.
 2. Sdružení vzniklo registrací Ministerstvem vnitra ČR ze dne 27. 1. 1995, registrováno pod č. II/S-OS/1-26466/95-2.

 

V Turnově dne 25.3.2005