Staročeské řemeslnické trhy – historie

Mezi významné kulturní akce, které probíhají v závěru května každého roku v Turnově, se v posledních letech zařadily Turnovské staročeské řemeslnické trhy. Myšlenka pořádat v Turnově trh řemesel není nahodilá. Vychází ze snahy oživit tradici, která má v regionu a v samotném Turnově hluboké kořeny a která by měla centru Českého ráje vtisknout osobitý kolorit.  Vrátíme-li se do historie, najdeme první zprávy o pořádání jarmarků a trhů již v době Vladislava II. Král Vladislav II. Jagellonský v roce 1497 tzv. „dává“ Turnovu dva jarmarky osmidenní. Na listině, která je uložena v archivu Muzea Českého ráje v Turnově, stojí: „My Vladislav z božie milosti etc., oznamujem tiemto, že jsme prošeni jménem opatrných purgmistra a konšel i všie obce města Turnova, abychom jim dva jarmarky ročnie dáti a jim znovu vysaditi ráčili, kteréžto prosbě nakloněni jsúce j také tomu chtiece, aby se obyvatelé tohož města tiem lépe opravovati a živnosti svých dostatečně hleděti mohli, s dobrým rozmyslem a naším jistým vědomiem … „Termín konáni jarmarků byl pevně stanoven vždy na úterý před narozením Panny Marie a na úterý před sv. Janem Křtitelem (dodržovalo se pevně ještě v 19. století). Každý trval osm dní. K tomuto povolení se vázala další ustanovení, např. o vybírání královského cla na opravy cest a mostů po dobu tří neděl v čase jarmarečním. Dle listiny Jindřicha z Valdštejna z roku 1503 byla kromě dvou velkých jarmarků určena každá středa jako tzv. den trhový. O třicet let později v roce 1538 král Ferdinand I. dal Turnovským jarmark třetí, rovněž osmidenní – v zájmu získání prostředků na správu města, podporu živností apod. V roce 1596 nařízením Rudolfa II. k jarmarkům přibyly tři roční trhy koňské a dobytčí. Jarmarky a trhy se řídily tzv. jarmarečním řádem, ve kterém byla přesně vymezena práva a povinnosti trhovců, rychtáře i purkmistra. Rychtář dohlížel na průběh trhu a – jak uvádí J. V. Šimák v knize Příběhy města Turnova: „…jímal výtržníky a podezřelé sázel do šatlavy“. Od prodavačů v době konání jarmarku se vybíralo „jarmarečné“, ze kterého se hradily opravy cest a mostů ve městě.

Pořadatelem Staročeských trhů v Turnově je Spolek přátel Muzea Českého ráje a Muzeum Českého ráje v Turnově.

Programový vedoucí a propagace:

Marcela Beranová, DiS., předsedkyně spolku

Organizační zajištění a výběr řemeslníků:

Vladimíra Jakouběová, PhDr., jednatelka spolku